Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hallin seutu ry ja sen kotipaikka on Jämsän kaupunki.

Yhdistyksen pääasiallinen toimialue on Jämsän kaupungin Hallin taajama.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on
•    edistää alueen elinvoimaisuutta ja palvelutarjontaa
•    edistää ja kehittää alueen asukkaiden ja eri toimijoiden yhteistyötä
•    edistää ja kehittää alueen vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastuksia, kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä
•    pyrkiä edistämään ja vaalimaan alueen luonto- ja ympäristöarvoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•    osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan seudun kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
•    tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille toimijoille sekä osallistuu alueen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
•    toteuttaa alueen elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
•    järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia
•    järjestää tiedotustoimintaa
•    verkostoituu ja tekee yhteistyötä muiden, samoja tavoitteita edistävien toimijoiden kanssa
•    toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
•    hakea ja ottaa vastaan avustuksia toimintaan liittyviin tarkoituksiin
•    harjoittaa julkaisutoimintaa
•    asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä
•    harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen
•    ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen nimittämisestä päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenten jäsenrekisteriin ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin lähetettävällä kokouskutsulla ja yhdistyksen www-sivuilla julkaistulla kokouskutsulla.

6 § Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•    kokouksen avaus
•    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa vähintään kaksi ääntenlaskijaa
•    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
•    hyväksytään kokouksen työjärjestys
•    esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
•    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
•    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•    kokouksen avaus
•    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa vähintään kaksi ääntenlaskijaa
•    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
•    hyväksytään kokouksen työjärjestys
•    vahvistetaan seuraava vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet varsinaisille jäsenille, kannattajajäsenille ja kannattajajäseninä oleville yhteisöille
•    valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet.
•    valitaan yksi hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi.
•    valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa
•    päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
•    valitaan yhdistyksen edustajat muihin järjestöihin
•    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat kuusi (6) varsinaista ja vuosittain valitsemat kolme (3) varajäsentä kutsumisjärjestyksessä.

Yhden varsinaisista jäsenistä syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet ja kaikki varajäsenet ovat erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuuden (6) kalenterivuoden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden selvittämistä tai valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen varsinaisista jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
•    suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
•    valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
•    laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
•    valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset
•    päättää työryhmien asettamisesta ja jäsenistä sekä niiden toimintaohjeista
•    päättää erilaisista hankkeista ja asiantuntijalausuntojen pyytämisestä
•    muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat ja yhdistyksen kokouksen hallitukselle asettamat tehtävät.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 § Muuta

Edellä olevan lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

14 § Sääntöjen hyväksyminen

Nämä säännöt on

  • hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 13.3.2019.
  • Patentti- ja rekisterihallitus vahvistanut 16.5.2019

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer